سونا خشک و سونا بخار

sona

محیطی با طراوت و سر شار از شادابی، سونای خشک و بخار با ازدیاد تعریق در دفع مواد زاید لنفاوی تصفیه عروق قلبی و رقت خون سبب آرامش روان و تمدد اعصاب گردیده و در کمک به درمان بیماریهای رماتیسم مفصلی آرتز یا دیسک کمر تاثیر به سزایی دارد.