استخر اصلی

estakhr-1

استخر با ابعاد ۱۲/۵در ۲۵ ، مطابق استاندارد  جهانی مسابقات ( Short Corse) می باشد. عمق آن حداقل ۱۱۵ و حداکثر  ۲/۸۰است. معماری داخلی این مجموعه چشم انداز زیبایی را برای استفاده کنندگان فراهم آورده است. ترکیب نور طبیعی و مصنوعی و بکارگیری هوا سازها و هواکشهای متعدد بر بهینه سازی شرایط محیطی افزوده است